Past Awards 1995


Name: David Fitzjohn

Year: Abbey Scholar 1995


Name: Neil Ferguson

Year: Abbey Fellow 1995


Name: Liza Gough-Daniels

Year: Abbey Fellow 1995


Name: Duncan Newton

Year: Abbey Fellow 1995


Name: Colin Smith

Year: Abbey Fellow 1995


Name: Madeleine Strindberg

Year: Abbey Fellow 1995


Name: Amy Yoes

Year: Abbey Fellow 1995


Name: Stephen Malies

Year: Abbey Fellow 1995


Past Awards: 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017