Award Holders 2022/23


Name: Lucy Tarquinio

Year: Abbey Scholar 2022/23


Name: Luke Burton

Year: Abbey Fellow 2022/23


Name: Andro Semeiko

Year: Abbey Fellow 2022/23


Name: Selma Parlour

Year: Abbey Fellow 2022/23


Name: Mark Epstein

Year: Abbey Fellow 2022/23